Over RaNed

RaNed is een trauma- en herstelbegeleidingsinstituut dat zich, naast mobiliteits-vraagstukken, bezig houdt met het begeleiden van mensen na een ingrijpende gebeurtenis. Waaronder verkeersongevallen en bedrijfsongevallen. De cliënten van RaNed zijn veelal beperkt in hun mobiliteit. RaNed is geen autorijschool of anti- slipschool. RaNed houdt zich op verkeersvlak hoofdzakelijk bezig met het begeleiden van mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs. Wij begeleiden onze cliënten in het behalen van de gemaakte doelstellingen, zowel in relatie tot werk en het verkeer als in overige gewenste situaties. Onze 24/7 diensten zijn op afroep direct beschikbaar binnen heel Nederland. RaNed (Re-integratie en Arbo Nederland), staat (mede)onder leiding van de oprichter Raoul van Noort. Naast zijn functie als directeur is hij sinds 1994 nog steeds actief als trauma- en herstelbegeleider bij RaNed. Onze overige trauma- en herstelbegeleiders, hulpverleners en verkeersdocenten hebben ruime ervaring en zijn tevens psychologisch geschoold. Kenmerkend en zeer specifiek bij deze beroepsuitoefening is de combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. 

Missie

RaNed levert een actieve bijdrage aan het herstel van personen na een ingrijpende gebeurtenis alsmede het beperken van verzuim. Daarnaast beoogt RaNed verbetering van de (verkeers)veiligheid door het bewerkstelligen van positieve verandering in mentaliteit en individueel (verkeers)gedrag. Wij onderscheiden ons van andere instanties door een aanpak die geheel gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van praktijkgerichte en psychologische elementen. 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over RaNed vindt u op deze website of in onze algemene brochure.

Deze kunt u hier downloaden of telefonisch bij ons aanvragen op: 0252-533 044

Onze werkwijze bij reguliere trajecten

Inforgraphic Raned

 

 

 

1. Intake-gesprek

 

 

Na aanmelding wordt zo snel mogelijk met de betreffende cliënt contact opgenomen en leggen wij beknopt onze werkwijze uit, ook wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek, bij voorkeur aan het woonadres van cliënt. Dit gesprek vindt meestal binnen 10 werkdagen na opdracht plaats en duurt ongeveer anderhalf uur. Naar aanleiding van de uitkomsten zal duidelijk worden welk traject wordt ingezet.

 

 

2. Intake-rapportage

 

 

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek wordt een rapportage gemaakt. De rapportage wordt na akkoord van cliënt doorgestuurd naar de opdrachtgever. Met de rapportage als uitgangspunt wordt een voorstel voor een vervolgtraject meegestuurd. Na akkoord door opdrachtgever op dit voorstel, zal contact worden opgenomen met cliënt voor het inplannen van het feitelijke begeleidingstraject.

 

 

3. Begeleidingstraject

 

 

Het begeleidingsvoorstel in de intake rapportage vormt de basis voor de begeleiding en vangt in overleg met alle partijen, zo spoedig mogelijk aan. Een traject omvat meestal 5 tot 8 sessies, variërend van 2 tot 3 uren. Afhankelijk van de ernst van de klachten en beperkingen zal dit traject veelal binnen 4 tot maximaal 12 weken na aanvang worden afgerond. Na iedere sessie wordt met de cliënt geëvalueerd en worden 'haalbare' opdrachten gegeven. Door het uitvoeren van deze 'huiswerktaken' wordt bewerkstelligd dat bij de daarop volgende sessies meer rendement wordt behaald.

 

 

4. Nazorg

 

 

Na de afronding van het begeleidingstraject bestaat de mogelijkheid van telefonische nazorg. Dit biedt de mogelijkheid eerder behaalde positieve resultaten in stand te houden en eventueel aanvullende handreikingen te bieden.

 

 

5. Eind-rapportage

 

 

Na afronding van het gehele begeleidingstraject wordt een eind rapportage opgesteld, waarmee het behaalde eindresultaat inzichtelijk gemaakt wordt. Een evaluatie door cliënt maakt deel uit van de eindrapportage. Voor doorzending wordt ook nu toestemming aan cliënt gevraagd. Met het verzenden van de eindrapportage is de begeleiding geheel afgerond.