Algemene verkoopvoorwaarden RaNed

Contactgegevens:

RaNed Trauma- en herstelbegeleiding
Veenweg 9
9678 TL Westerlee

Info@raned.nl
www.raned.nl

Algemene verkoopvoorwaarden RaNed.

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten.

2 Alle diensten en activiteiten van RaNed zullen worden uitgevoerd conform de verstrekte cursusinformatie en/of programma’s.

3 Ingeval medewerkers van RaNed hun taak en/of dienst uitvoeren in een voertuig van de opdrachtgever, dient een verzekering te zijn afgesloten door de opdrachtgever, waarbij de schade en/of letsel van inzittenden is gedekt.

4 Tijdens deelname aan een dienst of activiteit van RaNed is elk gebruik van alcoholhoudende drank verboden alsook het gebruik van stoffen en/of medicijnen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

5 Het dragen van kleding, uitrusting en/of schoeisel welke naar het oordeel van RaNed schade en/of letsel kan veroorzaken aan voertuigen van RaNed is niet toegestaan.

Annuleringen

6 Tot 21 dagen voorafgaande aan de dienst of activiteit worden geen kosten berekend;

7 Tot 14 dagen voorafgaande aan de dienst en/of activiteit wordt 50% van de kosten berekend;

8 Binnen 7 dagen voorafgaande aan de dienst en/of activiteit wordt 80% van de kosten berekend.

9 Indien een dienst of activiteit geen voortgang kan vinden i.v.m. spoedeisende werkzaamheden (chauffeurshulp 24/7), weersomstandigheden, maatschappelijke en/of politieke omstandigheden is RaNed gerechtigd de dienst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel op te schorten, zonder dat zij op grond hiervan aangesproken zal kunnen worden voor schadevergoeding in welke vorm of hoegenaamd dan ook.

Reclames

10 Reclames betreffende de kwaliteit van diensten en/of goederen moeten binnen 8 dagen na levering, per aangetekende brief schriftelijk worden ingediend door de opdrachtgever.

Offertes/Betalingen

11 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.

Genoteerde prijzen zijn exclusief btw waarbij aanpassingen op grond van gewijzigde reis- en verblijfskosten en indexverhogingen worden voorbehouden.

12 De door RaNed verrichte/geleverde diensten en/of opdrachten dienen te zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij bij inschrijving anders is bepaald. Koper of opdrachtgever van deze diensten en/of opdrachten is niet bevoegd op de aankoopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

13 De verplichting tot betaling berust bij de opdrachtgever, dan wel bij diegene aan wie activiteiten en/of diensten worden geleverd.

14. Nadat de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien RaNed echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Overige bepalingen

15 Door het geven van mondelinge dan wel schriftelijke opdrachten aanvaarden opdrachtgevers deze voorwaarden.

16 Hiermede komen eerder opgestelde verkoopvoorwaarden te vervallen, tenzij andere voorwaarden contractueel zijn aangegaan.

Gedeponeerd bij het Handelsregister te Leiden, onder nummer: 94326843, RaNed d.d. 08-07-2024