PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

COACHING – COUNSELLING 

Wanneer Coaching en wanneer counselling?

Coaching

Waar bij counselling meer de nadruk ligt op het bedenken van oplossingen van langslepende/mentale problemen, neemt coaching het werk als uitgangspunt. Het doel is meer of weer resultaat behalen. Met name in de zakelijke wereld wordt hier in toenemende mate aandacht aan geschonken. (Vaak is het zo dat privé “onderdelen” ook besproken worden met de coach.) Coaching kan zowel individueel als in groepsverband (denk hierbij aan de coach bij sport) plaatsvinden. De coach reikt de helpende hand om doelstellingen realiseerbaar te maken of bij te stellen en geeft eventueel sturing daar waar nodig of wenselijk is.

De coach laat weliswaar beslissingen over aan de cliënt en haalt, onder andere door middel van brainstormen, de werkelijk gewenste scenario’s naar boven. Verder laat de coach de cliënt de doelstellingen formuleren en een eigen weg kiezen, waarmee hij de cliënt stimuleert tot zelfstandigheid en ondernemingslust.

RaNed onderhoudt werkcontacten met diverse organisaties op psychosociaal gebied en werkt nauw samen met diverse hulpverleningsorganisaties. RaNed biedt mogelijkheden die erop gericht zijn (dreigende) psychosociale stoornissen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en eerder professionele hulp te bieden dan tot nu toe gebruikelijk is binnen de bestaande hulpverlening. Hierbij wordt getracht de ontwikkeling van ernstiger stoornissen, dus langdurige behandelingen te voorkomen.

Onze counsellors en coaches zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen.

Het werkgebied van RaNed is geheel Nederland.

Counselling

Er kunnen in het leven schokkende gebeurtenissen plaatsvinden of langslepende problemen voordoen waarvoor men niet direct naar een psycholoog hoeft.

Counselling is een gestructureerde vorm van gespreksvoering waarbij de cliënt samen met de counsellor leert te ontdekken hoe hij (of zij) met zijn privéprobleem om kan gaan en hoe hiervoor zoveel mogelijk zelf een oplossing gevonden kan worden.

Ook indien er nog geen “probleem” is en men “vast” lijkt te zitten in een bepaalde (dagelijkse) routine en hier zelf geen uitweg voor weet, is counselling een laagdrempelige manier om zelfstandig oplossingen te leren vinden, dan wel situaties te verbeteren. Hierbij worden door de counsellor geen beslissingen genomen, maar op verzoek hooguit geadviseerd. De counsellor is in dit proces het verlengstuk en een soort gids. De cliënt leert de eigen problematiek op een andere, objectieve wijze en toekomstgericht te bekijken.

Bij het counselproces is het belangrijk dat de oplossing van de cliënt zelf komt, zodat hij ervaart dat hij ook in de toekomst op eigen kracht verder kan. De zelfredzaamheid wordt hierdoor bevorderd en de controle over zichzelf of de situatie wordt realistisch(er).

Doelstelling

Betrokkene heeft na het coaching- of counsellingtraject een beter toekomstperspectief en kan, zowel beter als met meer plezier, aan het arbeidsproces en aan sociaal(maatschappelijke) activiteiten deelnemen.

Inhoud

  • Intakegesprek/1e kennismaking
  • Vervolgafspraak/formuleren doelstellingen
  • Gesprekken en overige begeleidingselementen
  • Eindbespreking en evaluatie

Duur

Naar aanleiding van het intake-gesprek (maximaal 1½ uur) wordt een counselling- of coachingtraject wel of niet geadviseerd. Het aantal afspraken is afhankelijk van de klachten, de ernst en de behoefte van de cliënt. Daarbij is het aantal sessies soms ook afhankelijk van het verloop van het begeleidingstraject.

Doelgroep

Personen die “vastlopen” in hun werk, privé of op persoonlijk vlak en personen die naar aanleiding van een traumatische ervaring psychische schade hebben opgelopen en niet meer of beperkt kunnen functioneren.

Deelnemers

Gesprekken vinden in principe individueel plaats, maar kunnen ook in groepsverband (relatie/gezin/collega’s) plaatsvinden.

Een standaardprogramma bestaat gemiddeld uit 5 sessies van ongeveer 1½ uur. Afhankelijk van de situatie kunnen meer of minder sessies geadviseerd worden.

Aanmelding

Op eigen verzoek of via doorverwijzing van medisch specialist, Re-integratiebureau, verzekeringsmaatschappij, etc.

Locaties

Woonadres cliënt (Overige locaties in overleg). U kunt ons altijd bellen voor een vrijblijvend advies of het maken van een afspraak.